AANVRAAG SUBSIDIE

Maecenas heeft als doel het vergaren en verstrekken van financiële middelen ter bevordering en ondersteuning van culturele evenementen in de gemeente Vught.

VOORWAARDEN

 • Onder een cultureel evenement verstaat Maecenas een activiteit die gerekend kan worden tot de amateurkunst, cultuureducatie, beeldende kunst en vormgeving, dans, film, muziek, muziektheater en theater. Elke aanvraag zal tegen dit licht gehouden worden.
 • De subsidieaanvraag moet betrekking hebben op een cultureel evenement gericht op de bevolking binnen de gemeentegrens van Vught ( inclusief Cromvoirt en Helvoirt)
 • Subsidie wordt in principe verleend aan een incidentele activiteit.
 • Het besluit tot toewijzing van de aangevraagde subsidie wordt genomen door het Bestuur van de Stichting Maecenas.
 • Het Bestuur is gerechtigd af te wijken van het aangevraagde bedrag.
 • Tegen het besluit van het bestuur kan geen bezwaar aangetekend worden.
 • Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag voor subsidie indienen.
 • Uit de aanvraag moet duidelijk blijken dat het een cultureel evenement betreft.
 • Een bijdrage uit het subsidiefonds moet effectief zijn. Uit de aanvraag, en de daarin opgenomen begroting, moet duidelijk blijken waaraan de eventueel toegekende gelden worden besteed.
 • Evenementen op het gebied van cultuureducatie moeten specifieke doelgroepen kennis laten maken met cultuur. Met het ondersteunen van educatieve projecten wil Maecenas aanvragers stimuleren om op bijzondere wijze een doelgroep te bereiken, binnen en buiten het onderwijs.
 • Met een toewijzing van subsidie wil Maecenas amateurbeoefening en cultuurparticipatie stimuleren.
 • Maximaal stelt de Stichting €10.000,- periodiek (12 maanden tussen 1 juni en 31 mei)  – aan subsidiegelden ter beschikking
 • Maximaal is op jaarbasis een bedrag van €3000,- per project/activiteit beschikbaar.

PROCEDURE

 • Een aanvraag wordt ingediend middels de website. Aanvragen in een andere vorm worden niet in behandeling genomen.
 • De gevraagde informatie op het formulier dient volledig en naar waarheid te worden aangeleverd.
 • Indien er vragen zijn dan kunnen deze per e-mail gesteld worden. De mail kan verzonden worden naar het op de website vermelde email-adres. Eventuele vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.
 • Na ontvangst van de aanvraag bekijkt het Bestuur of een aanvraag in behandeling kan worden genomen.
 • Als een aanvraag in behandeling wordt genomen, wordt dit binnen enkele weken per e-mail aan de aanvrager gemeld.
 • Nadat een besluit over eventuele honorering van de aanvraag is genomen, wordt de aanvrager zo snel als mogelijk geïnformeerd. Tegen een negatief besluit kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend.
 • Bij een positief oordeel ontvangt de aanvrager een besluit waarin wordt aangegeven welke financiële ondersteuning wordt toegezegd.
 • Bij een toezegging ontvangt de aanvrager aanwijzingen voor het afleggen van inhoudelijke en financiële verantwoording.
 • Indien de activiteit niet wordt uitgevoerd of de financiële verantwoording achteraf onvoldoende blijkt kan het Bestuur besluiten het gesubsidieerde bedrag terug te vorderen.
 • Bijdragen worden in de regel uitgekeerd op het moment dat de aanvrager heeft aangegeven wanneer men de bijdrage graag zou willen ontvangen. Het Bestuur heeft het recht hiervan af te wijken. In de toewijzing zal hiervan melding worden gemaakt.